Balansbladet - verktyget för din privata ekonomi - Logotype
Användarnamn Lösenord (Glömt?)
 

Villkor för Balansbladet.se

1. GENERELL INFORMATION

1.1 Balansekonomi Svenska AB, org. nr. 556738-9688, erbjuder personer som är 16 år och äldre, genom medlemskap i Balansbladet möjlighet att ta del av de tjänster som från tid till annan erbjuds av Balansbladet, eller av annan med vilken Balansbladet samarbetar, på de villkor som anges i gällande medlemsvillkor och de särskilda villkor under punkt 7. som gäller för respektive tjänst (”Tjänsterna”).

Den som vill bli medlem i Balansbladet (på http://www.balansbladet.se) och/eller beställa Tjänsterna skall till Balansbladet lämna de person-, adress- och övriga uppgifter som Balansbladet må efterfråga i samband med ansökan om medlemskap och/eller beställning av Tjänsterna. De efterfrågade uppgifterna kan inkludera personnummer.

Balansbladet förbehåller sig rätten att efter gjord kreditbedömning eller av annan orsak neka medlemskap i Balansbladet eller tillgång till Tjänsterna. Om Balansbladet godkänner medlemskap i Balansbladet eller tillgång till Tjänsterna erhåller medlemmen ("Medlemmen") bekräftelse därom samt i förekommande fall ett eget användarnamn respektive lösenord.

1.2 De Tjänster som för närvarande erbjuds enligt gällande medlemsvillkor för Balansbladet utan särskilda villkor består bland annat av:

  1. vissa interaktiva tjänster tillgängliga för Medlem på http://www.balansbladet.se
  2. nyhetsbrev med information och erbjudanden
  3. uppgradering av medlemskap och tjänster mot avgift. Se http://www.balansbladet.se för aktuella priser.

1.3 Om en tjänst inom Balansbladet inte innehar särskilda villkor omfattas den av dessa allmänna villkor.

1.4 Medlemskapet i Balansbladet omfattar inte upplåtelse av nät eller förbindelse som krävs för nyttjande av Tjänsterna. Medlemskapet i Balansbladet omfattar inte heller den utrustning (inklusive programvaror) som erfordras för nyttjande av Tjänsterna.

1.5 Medlemskapet i Balansbladet omfattar inte andra villkor/medlemskap/tjänster som kan kommas i kontakt med/användas genom Balansbladets hemsida eller Partners. Allt det nyttjas direkt mot den parten och ej genom medlemskapet i Balansbladet.

1.6 Den här webbplatsen innehåller så kallade cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till samt hur de kan undvikas.

Cookies är små filer som lagras på din dator på begäran av en webbplats. De innehåller information som webbplatsen vill att du presenterar varje gång du hämtar en sida från samma webbplats. I de flesta fall innehåller dessa cookies inställningar som du gjort på webbplatsen, information om att du är inloggad med mera. På http://www.balansbladet.se används cookies får att hålla reda på din så kallade "session".

När du hämtar sidor på denna webbplats skickar din dator varje gång med ett ID-nummer som du fick automatiskt första gången du gick in på webbplatsen. Med hjälp av detta ID-nummer kan programmet som skapar webbplatsen spara och hämta inställningar som du gjort under ditt besök på webbplatsen. Inställningarna är framförallt uppgifter om inloggning. När du loggat in så kan systemet med hjälp av ditt ID-nummer bekräfta att du är inloggad.

Information som lagras i cookies från http://www.balansbladet.se är inte tillgängliga för andra webbplatser. Vi delar inte ut någon som helst information om våra besökare för andra utan all information används för internt bruk.

2. SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Balansbladet behandlar med automatisk databehandling uppgifter om Medlemmens medlemskap i Balansbladet samt Medlemmens användning av Tjänsterna ("Personuppgifterna"). Sådan behandling är nödvändig bland annat för att kunna administrera medlemskapet i Balansbladet och för att kunna tillhandahålla Tjänsterna på avsett sätt. Medlemmen ger härmed sitt samtycke till att sådan databehandling sker.

Balansbladet kommer inte att lämna ut Medlemmens ekonomiska uppgifter till tredje part. Medlemmen kan genom aktiv handling inne i Balansbladet välja att göra detta själv genom att antingen lämna fullmakt eller dela ut sitt Balansblad.

Däremot kan Medlemmens kontaktuppgifter (namn, epost, mobilnummer) lämnas ut till annat företag, som Balansekonomi är delägare i, för marknadsföring av relaterad tjänst eller produkt. Medlemmen anses ha samtyckt till sådant utlämnande såvida Medlemmen inte anmält annat till Balansbladet. Medlemmen kan genom skriftlig anmälan till Balansbladet begära rättelse av felaktig uppgift eller återkalla sitt samtycke till att ta emot marknadsföring.

Begäran om rättelse av felaktigt registrerade personuppgifter eller återkallelse av samtycke skickas till Balansbladets Kundtjänst, Balansekonomi Svenska AB, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm.

3. MEDLEMMENS ÅTAGANDEN

3.1 Medlemmen kan genom Tjänsterna komma att erbjudas möjlighet att på eget ansvar elektroniskt kommunicera och publicera ljud, text, bild, data eller information i övrigt ("Meddelanden"). Dessa Meddelanden får inte strida mot gällande medlemsvillkor, lag, myndighetsanvisning eller god sed. Vidare får dessa Meddelanden inte göra intrång i annans rätt, vara kränkande för enskild person eller riskera att medföra skada eller annan olägenhet för Balansbladet eller tredje man.

3.2 Balansbladet har rätt, men inte skyldighet, att granska Meddelanden som Medlemmen kommunicerar eller publicerar för att säkerställa att Medlemmen efterkommer sina åtaganden gentemot Balansbladet. Balansbladet har rätt att omedelbart, helt eller delvis, avlägsna eller inte vidarebefordra Meddelanden som strider mot dessa villkor.

3.3 Förutom vad som anges i dessa villkor kan ytterligare villkor och bestämmelser komma att gälla för Tjänsterna. Medlemmen förbinder sig att uppmärksamma samt iaktta sådana villkor och bestämmelser vid nyttjande av Tjänsterna. Brott mot särskilda villkor och bestämmelser för viss Tjänst skall även anses utgöra brott mot dessa villkor.

3.4 Medlemmen förbinder sig att hålla Balansbladet skadeslöst för all skada som Balansbladet åsamkas med anledning av Medlemmens nyttjande av medlemskapet i Balansbladet eller Tjänsterna i strid med de villkor och bestämmelser som gäller för Tjänsterna.

3.5 Nyttjande av Tjänsterna skall ske i enlighet med vid var tid gällande teknisk beskrivning som utfärdats av Balansbladet eller av annan med vilken Balansbladet samarbetar. Vidare skall all utrustning som Medlemmen ansluter till Tjänsterna uppfylla de krav som från tid till annan gällande lagstiftning och villkor föreskriver. Vid eventuella störningar i Tjänsterna som kan härledas till Medlemmens utrustning, skall Medlemmen omedelbart koppla ur den störande utrustningen.

3.6 Medlemmen ger rätt till Balansbladet att kommunicera information gällande medlemskap och betalning för tjänster via SMS.

4. DRIFT

Tjänsterna tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Balansbladet garanterar emellertid inte att Tjänsterna är fria från fel eller avbrott under ovanstående tid. Balansbladet har vidare, i rimlig omfattning, alltid rätt att stänga Tjänsterna för exempelvis service och uppgraderingar.

5. KUNDTJÄNST

Balansbladets Kundtjänst skall i skälig omfattning bistå Medlemmen när frågor eller problem uppstår avseende medlemskapet i Balansbladet eller nyttjande av Tjänsterna. Balansbladet tillhandahålls genom e-post: .

6. PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

6.1 För de Tjänster som Medlemmen nyttjar har Balansbladet rätt att debitera Medlemmen avgifter i enlighet med de betalningsvillkor som från tid till annan anges i Balansbladets prislista, publicerad på http://www.balansbladet.se. Medlemmen förbinder sig att till Balansbladet betala nämnda avgifter i enlighet med nedanstående betalningsvillkor.

6.2 Om inte annan betalningsmetod överenskommits sker debiteringen genom att Balansbladet fakturerar Medlemmen. Betalning skall vara Balansbladet tillhanda senast den dag som anges på fakturan. Vid försenad betalning äger Balansbladet debitera dröjsmålsränta enligt lag samt påminnelseavgift och inkassoavgift. Vid försenad betalning äger Balansbladet dessutom rätt att helt eller delvis begränsa Medlemmens nyttjande av Tjänsterna.

Innan sådan begränsning av Medlemmens nyttjande av Tjänsterna sker skall Balansbladet uppmana Medlemmen att betala inom viss skälig tid med underrättelse om att avstängning av Tjänsterna annars kan ske. Eventuella invändningar mot faktura skall göras inom skälig tid från fakturans mottagande.

7. Utgår.

8. ANVÄNDARIDENTITET OCH LÖSENORD M.M.

8.1 Medlemmen förbinder sig att inte avslöja eller på annat sätt tillgängliggöra sitt användarnamn eller lösenord för någon obehörig samt tillse att inte obehörig på annat sätt kan få tillgång till användarnamn respektive lösenord. Balansbladet förbehåller sig rätten att neka samt att ta bort olämpliga och stötande användarnamn efter eget tycke.

Medlemmen ansvarar för all skada som Balansbladet kan åsamkas till följd av att Medlemmens användarnamn eller lösenord kommit till obehörigs kännedom. Detta ansvar skall gälla till dess Medlemmen spärrat sitt användarnamn och lösenord. Medlemmen skall anmäla spärrning av eget användarnamn respektive lösenord till Balansbladet via telefon eller via e-post på adressen

Nämnda anmälan skall innehålla uppgifter om Medlemmens namn, adress, telefonnummer, användarnamn samt lösenord.

8.2 Medlemmen ansvarar själv för att obehörig inte kan nyttja Tjänsterna genom Medlemmens egna utrustning eller system. Medlemmen ansvarar själv för att Meddelanden inte förloras. Medlemmen ansvarar vidare för att dokumentation och instruktioner som tillhandahålls av Balansbladet enligt dessa villkor förvaras på betryggande sätt och inte kommer obehöriga personer tillhanda.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING

9.1 Såvida annat inte uttryckligen anges i dessa villkor, har Balansbladet inget ansvar för material som publiceras på eller de varor och tjänster som erbjuds via Balansbladet eller Tjänsterna. Balansbladet har vidare inget ansvar för material som publiceras på eller varor och tjänster som erbjuds via andra webbplatser eller webbsidor som Balansbladet har upprättat länkar till.

9.2 Balansbladet ersätter Medlemmen endast för dennes styrkta och skäliga direkta kostnader som uppkommit som en direkt följd av vårdslöshet från Balansbladets sida. Medlemmen har således inte någon rätt till ersättning för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom t ex utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller andra följdskador. Medlemmen har inte rätt till ersättning om Meddelanden som Medlemmen tillhandahåller genom Tjänsterna förvanskas eller förkommer, oavsett anledningen därtill. Ovanstående begränsning gäller inte för det fall Balansbladet genom grov vårdslöshet orsakat skadan.

9.3 Oberoende av vad som sagts ovan, är Balansbladets sammanlagda ansvar under eller i anledning av dessa villkor och särskilda villkor avseende Tjänsterna eller medlemskapet i Balansbladet begränsat till fem tusen (5.000) kronor.

9.4 Eventuella ersättningskrav skall framställas inom skälig tid från den dag då Medlemmen fått eller borde fått kännedom om den omständighet på vilken kravet grundas, dock senast inom två (2) månader från den tidpunkt omständigheten inträffade.

9.5 Medlemmen kan inte göra några andra påföljder gällande gentemot Balansbladet än vad som anges i dessa villkor och särskilda villkor avseende Tjänsterna, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning. Vid motstridiga bestämmelser avseende Balansbladets ansvar och ansvarsbegränsning mellan dessa villkor och särskilda villkor avseende Tjänsterna skall dessa villkor äga företräde.

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

10.1 Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende tillhandahållandet av medlemskapet i Balansbladet och Tjänsterna är Balansbladets egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken Balansbladet samarbetar och får inte nyttjas av Medlemmen utöver vad som krävs för Tjänsternas nyttjande enligt gällande villkor.

10.2 Om talan väcks eller krav riktas mot Balansbladet med påstående om att Balansbladet gör intrång i annans immateriella rättighet genom Medlemmens nyttjande av Tjänsterna i strid mot gällande villkor åtar sig Medlemmen att på egen bekostnad biträda Balansbladet. Medlemmen åtar sig vidare att ersätta Balansbladet fullt ut för de ersättningar och skadestånd som Balansbladet genom förlikning eller dom kan bli skyldigt att utge enligt ovan samt för de kostnader och den skada som Balansbladet därvid i övrigt åsamkas.

11. BEFRIELSEGRUNDER

Balansbladet har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Balansbladet kan visa att skada som åsamkats Medlemmen beror på omständighet utanför Balansbladets kontroll som Balansbladet inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Balansbladet inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Detta gäller också om underleverantör eller annan med vilken Balansbladet samarbetar förhindras att tillhandahålla Tjänsterna på grund av sådan omständighet som härvid avses. Ovanstående begränsning gäller inte för det fall Balansbladet genom vårdslöshet orsakat skadan.

12. GILTIGHETSTID, ÅNGERFRIST OCH UPPHÖRANDE

12.1 Medlemskapet i Balansbladet gäller tills vidare. Medlemmen äger rätt att säga upp medlemskapet med en (1) månads varsel till den sista dagen i en kalendermånad. Medlemmen skall då uppge namn, användarnamn, samt att det gäller uppsägning av medlemskap avseende Balansbladet. Meddelande om uppsägning av medlemskap i Balansbladet kan skickas till e-postadressen: .

Medlemmen uppmärksammas på att särskilda villkor avseende uppsägning gäller för respektive Tjänst samt att Tjänsternas tillhandahållande förutsätter att medlemskapet i Balansbladet gäller. Balansbladet rekommenderar att uppsägning sker skriftligen.

12.2 Medlemmen har rätt att med fjorton (14) dagars eller sju (7) arbetsdagars varsel från den dag Balansbladet godkänt medlemskapet i Balansbladet, eller i förekommande fall enskild Tjänst, frånträda medlemskapet i Balansbladet eller nämnda Tjänst. Medlemmen skall då uppge namn, användarnamn, samt att Medlemmen önskar utnyttja sin ångerrätt. Meddelande om utnyttjande av ångerrätt kan skickas till e-postadressen .

Balansbladet rekommenderar att sådant meddelande ges skriftligen. Ångerrätt föreligger dock ej om Medlemmen samtyckt till att leverans av enskild Tjänst påbörjas under ångerfristen. För det fall Medlemmen börjat nyttja medlemskapet i Balansbladet, eller enskild Tjänst, under ångerfristen, skall detta likställas med att Medlemmen har samtyckt till att leverans av Tjänst påbörjas under ångerfristen, vilket innebär att ångerrätt inte kan göras gällande.

12.3 Balansbladet får när som helst och med omedelbar verkan helt eller delvis begränsa Medlemmens nyttjande av Tjänsterna samt säga upp medlemskapet i Balansbladet till omedelbart upphörande, om Medlemmen i väsentlig mån inte fullgör sina åtaganden, eller om Balansbladet har skälig anledning att misstänka att Medlemmen i väsentlig mån inte kommer att fullgöra sina åtaganden, i enlighet med gällande villkor för respektive Tjänst. Vid utebliven betalning från Medlemmen gäller punkt 6.2 ovan. Balansbladet förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande avsluta Medlems användarkonto avseende Tjänst vars nyttjande förutsätter inloggning med användarnamn och lösenord och/eller radera Meddelanden knutna till sådant användarkonto för det fall Medlemmen inte loggat in på användarkontot på tolv (12) månader. Balansbladet äger vidare rätt att helt eller delvis upphöra med tillhandahållandet av Balansbladet och/eller Tjänsterna.

13. ÖVERLÅTELSE

Balansbladet äger rätt att helt eller delvis till annan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt gällande villkor avseende Tjänsterna. Medlemmen äger inte rätt att utan Balansbladets skriftliga samtycke överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt gällande villkor för Tjänsterna.

14. FULLSTÄNDIG REGLERING

Dessa villkor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som dessa villkor berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått dessa villkor ersätts således av innehållet häri. Medlemmen uppmärksammas på att särskilda villkor kan komma att gälla för viss Tjänst.

15. TVIST OCH TILLÄMPLIG RÄTT

Tvist i anledning av dessa villkor skall prövas enligt svensk rätt vid allmän domstol i Sverige. Hänsyn skall inte tas till sådana svenska lagvalsregler som leder till att någon annan rätt än den svenska skall äga tillämpning.

16. VILLKORSÄNDRING

16.1 Balansbladet förbehåller sig rätten att vidtaga ändringar av driftsmetoder, tekniska specifikationer, system, öppettider m m såvitt avser Balansbladet och Tjänsterna.

16.2 Balansbladet har rätt att när som helst vidta ändring i eller tillägg till dessa villkor, inklusive priser. Sådana ändringar eller tillägg träder i kraft en (1) månad efter det att skriftligt meddelande med de nya villkoren tillställts Medlemmen eller publicerats på http://www.balansbladet.se. Om ändring eller tillägg är till nackdel för Medlemmen, och denna nackdel inte endast är av ringa betydelse, har Medlemmen rätt att senast vid de nya villkorens ikraftträdande säga upp dessa villkor med verkan från sistnämnda tidpunkt. Om sådan uppsägning inte sker anses Medlemmen ha godkänt de nya villkoren. Balansbladet rekommenderar att sådan uppsägning sker skriftligen.

16.3 Balansbladet har alltid rätt att med omedelbar verkan vidta de ändringar (inkl prisändring) som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Klicka här för en guidad visning i Balansbladet

Innehållsförteckning

Ta en guidad tur i Balansbladet »